Souhlas se zpracováním osobních údajů

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli uvádět jakékoli údaje o své osobě. V tomto případě můžeme ukládat jen přístupová data bez vztahu k dané osobě, např. název vašeho poskytovatele internetového připojení, internetovou stránku, ze které jste vyvolali naše webové stránky nebo názvy eventuálních vyžádaných souborů. Tato data mohou být vyhodnocována výhradně za účelem zlepšování naší nabídky a neumožňují zjištění vaší totožnosti.

Osobní údaje, které nám sdělíte, shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v souladu se zásadami popsanými v tomto prohlášení o ochraně údajů a při striktním respektování příslušných právních předpisů zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR. Poskytnuté údaje použijeme ke splnění a realizaci naší smluvní povinnosti vůči Vaší osobě. Pokud k tomu zvláště dáte souhlas, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se služeb nebo dalších výrobků naší společnosti.

K předání vašich údajů třetím osobám dojde jen tehdy, pokud to je nutné k danému plnění. Například tak předáváme vaše údaje v rozsahu potřebném k realizaci objednávky přepravci pověřenému přepravou zásilky nebo poskytovateli finančních služeb pověřenému realizací platby.

Pohledávky vyplývající z faktur můžeme postoupit třetím osobám, a to zejména za účelem refinancování a za účelem zjednodušené likvidace pohledávek. Upozorňujeme na to, že v případě postoupení podle zákonných ustanovení předáme informace potřebné k postoupení a k uplatnění postoupených pohledávek třetím osobám.

Souhlasy a odvolání souhlasů

Pokud v rámci návštěvy našich webových stránek poskytnete výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využitím osobních údajů, budou vaše osobní údaje použity nad rámec rozsahu označeného v tomto prohlášení o ochraně údajů podle Vašeho příslušného prohlášení o souhlasu.

Udělený souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat vůči příjemci souhlasu označenému v prohlášení o souhlasu.

Bezpečnost dat

Naše webové stránky a jiné systémy jsme zabezpečili pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich dat nepovolanými osobami. Přístup k zákaznickým účtům a jiným osobním službám je možný jen po zadání uživatelského jména a osobního hesla. Své přístupové údaje považujte za důvěrné a při skončení komunikace s námi zavřete okno prohlížeče, zejména tehdy, pokud počítač používají společně s vámi i jiní uživatelé.

Ve spojení s vaším přístupem se na našich serverech pro účely bezpečnosti dat ukládají na přechodnou dobu údaje, které připouštějí možnou identifikaci (např. IP adresa, datum, čas a navštívené stránky). Vyhodnocení se neprovádí, s výjimkou vyhodnocení pro statistické účely v anonymizované podobě.

Práva dotčených osob, dotazy k ochraně údajů a kontaktní osoby

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR máte právo na bezplatnou informaci o svých uložených datech a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto dat.

V případě dotazů ohledně shromažďování, zpracování nebo využití vašich osobních údajů, při informacích, opravách, zablokování nebo výmazu údajů a při odvolání udělených souhlasů nebo v případě jiných problémů či dotazů k ochraně dat se na nás prosím obraťte: